Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.


Kvalitetspolicy
Datek Industrielektronik AB har som ambition att arbeta för att ständigt förbättra produkter och verksamhet efter rådande och kommande krav och önskemål.

Detta gör vi genom att:

 1. Utveckla användarvänliga,säkra och konkurrenskraftiga produkter som skall fungera i avsedda miljöer samt möta kundens behov och förväntningar.
 2. Våra kunder skall uppleva oss som serviceinriktade, kunniga och kompetenta inom radiostyrning.
 3. Uppträda på sådant sätt att det stärker våra långsiktiga relationer till varje specifik kund.
 4. Vi skall följa tillämpliga lagar och förordningar som berör vår verksamhet och produkter.


Miljöpolicy

Datek Industrielektronik AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 1. Källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 2. Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 3. Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
 4. Samordna leveranser för minimal miljöpåverkan.
 5. Välja miljöanpassade komponenter så långt det är möjligt.
 6. Utveckla produkter med lång livslängd.
 7. Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. 


Arbetsmiljöpolicy
En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi får det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att vi skall ha en bra arbetsmiljö. Vårt arbete skall vara inriktat på att överträffa minimumkraven från gällande lagar och föreskrifter.

Våra ambitioner är:

 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
 • Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete skall ske 1 gång per år.
 • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet.
 • Nyanställda eller omplacerade skall få erforderlig introduktion och instruktion.
 • Arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning.
 • Personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning

certified 

Ladda ner certifikat (PDF)